主頁 > 舞台節目
  • 6.7(四)7:30pm
  • 7.7(五)7:30pm
  • 8.7(六)3pm
  • 8.7(六)7:30pm
  • 9.7(日)3pm

  中國雜技團

  絕技天工
  6-9.7 (四-日)
  • 13.7(四)7:30pm
  • 14.7(五)7:30pm
  • 15.7(六)3pm
  • 15.7(六)7:30pm
  • 16.7(日)3pm

  夢飛行合家歡劇團

  廚神爸爸
  13-16.7 (四-日)
  • 14.7(五)2:30pm
  • 14.7(五)5pm
  • 15.7(六)11am
  • 15.7(六)2:30pm
  • 15.7(六)5pm
  • 16.7(日)11am
  • 16.7(日)2:30pm
  • 16.7(日)5pm
  • 20.7(四)2:30pm
  • 20.7(四)5pm
  • 21.7(五)2:30pm
  • 21.7(五)5pm
  • 22.7(六)11am
  • 22.7(六)2:30pm
  • 22.7(六)5pm
  • 23.7(日)11am
  • 23.7(日)2:30pm
  • 23.7(日)5pm

  丹斯瑪舞蹈劇院 | 立陶宛

  蔬果扭扭樂園
  14-16.7 (五-日), 20-23.7 (四-日)
  • 20.7(四)7:30pm
  • 21.7(五)11am
  • 21.7(五)3pm
  • 23.7(日)11am
  • 23.7(日)3pm

  影偶博士 | 澳洲

  星際大暴走
  20-21.7 (四-五), 23.7 (日)
  • 22.7(六)3pm
  • 22.7(六)7:30pm
  • 23.7(日)3pm

  騎呢五重奏 | 荷蘭

  搞搞震音樂工廠
  22-23.7 (六-日)
  • 22.7(六)7:30pm
  • 23.7(日)3pm
  • 29.7(六)7:30pm
  • 30.7(日)11am
  • 30.7(日)3pm

  Harry哥哥

  鄰居,你好嗎?
  22-23.7 (六-日), 29-30.7 (六-日)
  • 26.7(三)3pm
  • 26.7(三)7:30pm
  • 27.7(四)3pm
  • 27.7(四)7:30pm
  • 29.7(六)3pm
  • 29.7(六)7:30pm
  • 30.7(日)3pm
  • 30.7(日)7:30pm

  泡泡大師 | 美國

  百變泡泡奇幻Show
  26-27.7 (三-四), 29-30.7 (六-日)
  • 29.7(Sat)8pm
  • 30.7(日)3pm

  香港中樂團 | 香港話劇團

  濟癲和尚鬥八仙
  29-30.7 (六-日)
  • 28.7(五)11:00am-5:30pm
  • 29.7(六)11:00am-5:30pm
  • 30.7(日)11:00am-5:30pm
  • 1.8(二)11:00am-5:30pm
  • 2.8(三)11:00am-5:30pm
  • 3.8(四)11:00am-5:30pm

  隨時改變工作室 | 英國

  起屋總動員
  28-30.7 (五-日), 1-3.8 (二-四)
  • 3.8(四)7:30pm
  • 4.8(五)2pm
  • 4.8(五)5pm
  • 5.8(六)7:30pm
  • 6.8(日)2pm
  • 6.8(日)5pm

  創意英倫孖寶| 英國

  摘星小白熊
  3-6.8 (四-日)
  • 4.8(五)7:30pm
  • 5.8(六)3pm
  • 5.8(六)7:30pm
  • 6.8(日)3pm

  香港音樂劇藝術學院

  見習魔女花咩啦
  4-6.8 (五-日)
  • 28.7(五)7:45pm
  • 29.7(六)7:45pm
  • 30.7(日)3pm
  • 4.8(五)7:45pm
  • 5.8(六)3pm
  • 5.8(六)7:45pm
  • 6.8(日)3pm

  香港舞蹈團

  金裝龍鳳茶樓
  28-30.7 (五-日), 4-6.8 (五-日)
  • 9.8(三)2pm
  • 9.8(三)3:30pm
  • 9.8(三)5pm
  • 10.8(四)2pm
  • 10.8(四)3:30pm
  • 10.8(四)5pm
  • 11.8(五)2pm
  • 11.8(五)3:30pm
  • 11.8(五)5pm
  • 12.8(六)2pm
  • 12.8(六)3:30pm
  • 12.8(六)5pm
  • 13.8(日)2pm
  • 13.8(日)3:30pm
  • 13.8(日)5pm

  小乳牛劇團 | 西班牙

  B頭四
  9-13.8 (三-日)
  • 11.8(五)7:30pm
  • 12.8(六)7:30pm
  • 13.8(日)2:30pm
  • 13.8(日)5pm

  點蟲蟲影舞團 | 烏克蘭

  幻影穿梭
  11-13.8 (五-日)
  • 12.8(六)11:30am
  • 12.8(六)5pm
  • 13.8(日)11:30am

  進念.二十面體

  BAUHAUS魔笛
  12-13.8 (六-日)
  • 11.8(五)7:30pm
  • 12.8(六)3pm
  • 12.8(六)7:30pm
  • 13.8(日)3pm

  城市當代舞蹈團

  小王子
  11-13.8 (五-日)
  • 6.8(日)3pm
  • 13.8(日)3pm

  音樂事務處

  2017香港青年音樂營音樂會
  6.8 (日), 13.8 (日)